AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

PROGRAM

Nr

Nazwa modułu szkoleniowego

Zakres podejmowanych zagadnień

Ekoinnowacje w polityce energetycznej gminy

platforma www.zielona-energia.ews21.pl


1

Odnawialne źródła energii w lokalnej gospodarce energetycznej

 • wykorzystywanie energii słońca

 • wykorzystywanie energii wiatru

 • wykorzystywanie energii biomasy

 • wykorzystywanie energii biogazu

 • energia ciepła ziemi i geotermalna

 • małe elektrownie wodne;

 • pompy ciepła;

 • kogeneracja i ciepło odpadowe.

2

Innowacyjność ekologiczna w planowaniu energetycznym gminy


 • uwarunkowania i kryteria innowacyjności ekologicznej w lokalnej gospodarce energetycznej;

 • polityka energetyczna gminy i plan zaopatrzenia w ciepło; energię elektryczną i paliwa gazowe – w kierunku; ekoinnowacyjności;

 • ekotechnologie zmniejszające zużycie energii;

 • ekoinnowacje wykorzystujące energię słońca;

 • magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych;

 • założenia i cele ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt).


3

Efektywność energetyczna w gminie


 • efektywnością energetyczna;

 • technologia absorpcyjną i adsorpcyjną;

 • wykorzystywanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu;

 • efektywne zarządzanie wyprodukowaną energią elektryczną;

 • zapobieganie blackout’om energetycznym;

 • dobre przykłady.


4

Energetyka prosumencka


 • Inteligentne Sieci Energetyczne i smart metering;

 • technologie odzysku energii traconej;

 • farmy fotowoltaiczne;

 • małe elektrownie wodne;

 • małe elektrownie wiatrowe;

 • kogeneracja, trigeneracja ;

 • dobre przykłady;

 • przydatne materiały i linki.