AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

O NAS

Szkolenia internetowe "Abc ekoinnowacji w gminie" organizowane są w ramach projektu edukacyjnego "Eko-gminy.pl Kampania informacyjno-edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej" dofinansowanego ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW 2013. 


Fundacja Promocji Gmin Polskich (FPGP) działa od 1994 r. i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji kampanii, przedsięwzięć i projektów informacyjno-edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju, polityki samorządowej i gospodarki komunalnej oraz ekonomii społecznej. Celem statutowym Fundacji jest m. in. wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska, służące promocji miast i gmin. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą (m. in. 140 wydań magazynu samorządowego "Gmina"), szkoleniową i ekspercką. W wieloletnim okresie swojej działalności Fundacja była organizatorem lub współorganizatorem szeregu programów, inicjatyw i imprez samorządowych, dotyczących ochrony środowiska i tworzenia warunków dla zrównoważonego ekologicznie i społecznie rozwoju lokalnego.


W ramach Fundacji działają dwa zadaniowe zespoły eksperckie: EWS (Europejska Wszechnica Samorządowa od 2007 r.) oraz CIGE (Centrum Innowacji Gospodarczo-Ekologicznych od 2011 r.), w skład których wchodzi szereg cenionych w środowisku eksperckim i naukowym osób, związanych z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi. Od 2003 r. Fundacja jest strategicznym Partnerem Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej i współpracuje z wieloma jednostkami administracji publicznej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi.


W ramach inicjatywy EWS, pod nadzorem merytorycznym uznanych ekspertów, podejmowane są przedsięwzięcia szkoleniowe (w tym e-learningowe), informacyjne i promocyjne: w latach 2008-2009 dotyczące zielonych zamówień publicznych; w latach 2010-2011 dotyczące energetyki odnawialnej, w 2011-2012 poświęcone gospodarce odpadami komunalnymi. W latach 2011 – 2012 Fundacja była partnerem przedsięwzięcia edukacyjnego pt. "Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie", realizowanego przez Fundację Partnerska Grupa Lokalnego Działania "Ciuchcia Krasińskich" poświęconego upowszechnianiu i praktycznemu wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Obecna kampania i prowadzone w jej ramach szkolenia są kontynuacją wspierania realizacji przedsięwzięć ekorozwojowych i ekoinnowacyjnych w gminach.


W latach 2012 – 2013 Fundacja była realizatorem kampanii edukacyjnej w zakresie kluczowej roli gmin w selektywnej gospodarce odpadami komunalnymi, dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jej ramach świadczone były usługi szkoleniowe dla gmin, dotyczące aspektów prawnych, proceduralnych (przetargi), organizacyjnych, technologicznych, organizowania selektywnej zbiórki u źródła, prowadzenia lokalnych kampanii edukacyjnych w gminach, monitoringu i ewaluacji systemów gospodarowania odpadami na potrzeby recyklingu materiałowego i organicznego. Fundacja prowadziła również konkurs dobrych praktyk dla gmin pt. "Gminny Lider Recyklingu".


Partnerem merytorycznym szkoleń jest Instytut Innowacyjnych Technologii - to firma skupiająca doświadczonych ekspertów i praktyków z różnych dziedzin życia gospodarczego oraz przedstawicieli świata nauki. Działalność Instytutu koncentruje się na wspieraniu przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi i poprawie efektywności energetycznej, związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii w energetyce, budownictwie i szeroko rozumianym sektorze usług komunalnych. Instytut realizuje kompleksowe usługi doradcze i analityczne w zakresie praktycznego zastosowania innowacyjnych technologii z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych.


Strona internetowa projektu znajduje się pod adresem www.eko-gminy.pl

Do zespołu zarządzającego projektu "Ekoinnowacje w Gminie" należą:


Mikołaj Niedek – Koordynator projektu. Uzyskał doktorat na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (2009) za pracę poświęconą partnerstwu międzysektorowemu w działaniach na rzecz równoważenia wzorców konsumpcji i produkcji. Specjalizuje się w aspektach społecznych i ekologicznych rozwoju gospodarczego, koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii społecznej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji z zakresu zrównoważonego rozwoju. Członek Grupy ds. zrównoważonej konsumpcji w Zespole ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Ministerstwie Gospodarki.


Klaudia Sanetra-Reut – koordynator ds. szkoleniowych i konkursowych

Anna Makowska – specjalista ds. rekrutacji