AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-28

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.Autorzy raportu UNEP pt. "District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy" (Lokalne systemy energetyczne w miastach: uwolnienie potencjału wydajności energetycznej i energii odnawialnej) podpowiadają, w jaki sposób władze i rząd mogą wspomóc rozwój lokalnych systemów energetycznych. one jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych kosztowo rozwiązań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zapotrzebowaniu na energię pierwotną, a także przyczyniających się do utrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie nie większym niż 2 °C powyżej wartości sprzed epoki przemysłowej.


Dla przykładu lokalny system energetyczny w mieście St. Paul, w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje komunalne odpady drewna, zastępując w ten sposób 275 000 ton węgla zużywanych rocznie i przynosząc oszczędności w wydatkach na energię rzędu 12 mln USD, która to kwota trafia do lokalnej gospodarki.


Z kolei rozwiązanie stosowane w Toronto w Kanadzie, polegające na wykorzystaniu wód jeziora do chłodzenia, pozwoliło ograniczyć zużycie energii na te cele o 90 procent. Przyniosło także miastu 89 mln dolarów ze sprzedaży 43 procent udziałów w lokalnych systemach energetycznych, którą to sumę miasto może wykorzystać do finansowania innych inwestycji.


We Francji mieszkańcy Paryża mogą korzystać z tańszego, bardziej ekologicznego systemu ciepłowniczego. Miasto to, będące w jednej trzeciej właścicielem lokalnego zakładu grzewczego, czerpie dochody z rocznej dywidendy sięgające 2,6 mln USD oraz z opłaty koncesyjnej wynoszące kolejne 9,1 mln USD rocznie. Obecnie w niektórych miastach połowa zużywanej energii jest wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz wody, przy czym nieefektywne systemy powodują ogromne koszty ekonomiczne i społeczne oraz stanowią poważną barierę dla powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii energetycznych. Raport UNEP dostępny jest pod adresem www.unep.org/energy/des. Źródło: UNEP, Danfoss, administrator24.pl