AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-25

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.Jak wynika z raportu ogłoszonego przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Environment Programme, UNEP), przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do roku 2050, a także ograniczyć zużycie energii pierwotnej na ogrzewanie i chłodzenie nawet o 50 procent.


Na świecie stale rośnie zapotrzebowanie na chłodzenie, a także na usługi energetyczne. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) światowe zużycie energii na chłodzenie pomieszczeń zwiększyło się o 60 procent w okresie od roku 2000 do 2010 r. Oczekuje się, że w wybranych regionach Azji i Ameryki Łacińskiej wzrośnie ono do roku 2050 o 625 procent.


Lokalne systemy rozprowadzające parę wodną oraz gorącą i zimną wodę z centrali do budynków na terenie miasta, mogą w znacznym stopniu ograniczyć emisję gazów cieplarnianych związaną ze zużyciem energii na chłodzenie i ogrzewanie. To z kolei może przynieść dalsze korzyści w postaci lepszej jakości powietrza, a także - w przypadku gdy lokalne systemy opierają się na odnawialnych źródłach energii - mniejszej zależności od paliw kopalnych i importu energii oraz większej odporności miast na drastyczne zmiany cen paliw.


Przeprowadzona analiza 45 "miast-championów", pozwala stwierdzić, że chociaż udział lokalnych systemów energetycznych jest znaczący oraz cały czas wzrasta, ich pełny potencjał pozostaje w dalszym ciągu w przeważającej mierze niewykorzystany. Istnieją także znaczne możliwości ich rozbudowy, modernizacji i rozwoju.


Samorządy mają szczególne warunki ku temu, aby rozwijać lokalne systemy energetyczne, co wynika z ich kompetencji planistycznych i regulacyjnych, jak również ich roli jako dużych konsumentów energii oraz dostawców infrastruktury i usług (np. energetycznych, transportowych, mieszkaniowych, w zakresie odbioru odpadów i oczyszczania ścieków).


Aby ułatwić przejście do nowoczesnych, lokalnych systemów energetycznych, UNEP uruchomił nową inicjatywę na rzecz ich rozwoju w miastach o nazwie District Energy in Cities, której przewodzi firma Danfoss. Inicjatywa ta będzie wspierać władze krajowe i miejskie w ich wysiłkach na rzecz rozwoju, modernizacji lub rozbudowy miejskich systemów ciepłowniczych, przy wsparciu partnerów międzynarodowych i finansowych oraz sektora prywatnego.


Raport UNEP dostepny jest pod adresem www.unep.org/energy/des. Źródło: UNEP, Danfoss, administrator24.pl