AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-23

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokumenty o charakterze strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gminy w aspekcie zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, w obszarach związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, a w szczególności: zaopatrzenia w ciepło i energię, budownictwo publiczne i mieszkalnictwo komunalne, transport publiczny i prywatny, gospodarka przestrzenna oraz gospodarka odpadami.

Warto także zaznaczyć, że PGN jest dokumentem niezbędnym dla pozyskania środków z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Powinien zatem wyznaczać ściśle określone cele i projekty wraz z analizą źródeł finansowania w zakresie m.in.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie w oparciu o zasoby lokalne. W swym zakresie powinien zatem zawierać szczegółową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie jednostki samorządu terytorialnego oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w przyjętym roku bazowym. Samorządy sporządzając PGN bazują głownie na zebranych danych ankietowych z obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, transportu oraz informacji uzyskanych z gospodarstw domowych.

Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej będzie w latach 2014-2020 priorytetowym obszarem wspieranym ze środków europejskich. Nie oznacza to jednak, że każdy region (województwo) przeznaczy na ten cel tyle samo funduszy. Największe środki z dostępnej alokacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczono w województwie śląskim, gdzie na ten cel wygospodarowano 748 mln euro, co stanowiło prawie 30% dostępnej alokacji. W każdym z województw będą to kwoty dużo wyższe niż w latach 2007-2013, co będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Źródło: Serwis Samorządowy PAP, SAF.


Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań do wykładów tematycznych:


1. Odnawialne źródła energii w lokalnej gospodarce energetycznej

2. Innowacyjność ekologiczna w planowaniu energetycznym gminy

3. Efektywność energetyczna w gminie

4. Energetyka prosumencka