AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-21

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.System zaawansowane infrastruktury pomiarowej (AMI) będący elementem inteligentnych sieci energetycznych bazuje na trzech obszarach:

 1. metrologii (zbieranie danych, przetwarzanie danych),

 2. telekomunikacji i sieciach komputerowych (przesyłanie danych),

 3. technologiach informatycznych (przetwarzanie, składowanie i prezentacja danych).

Obecnie zainstalowane w gospodarstwach domowych urządzenia pomiarowe nie posiadają zbyt wielu funkcji. Najczęściej rejestrują jedynie skumulowane zużycie energii elektrycznej. Różnica wyników pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wskazuje ile dane gospodarstwo domowe zużyło energii elektrycznej w okresie wyznaczonym wyżej wspomnianymi dwoma odczytami. Komisja Europejska wymaga, aby konsumentów obciążać kosztami rzeczywistego zużycia energii elektrycznej (a nie szacunkami, jak jest to praktykowane obecnie). Oznacza to, iż do spełnienia powyższych wymogów wystarczyłby zdalny odczyt (AMR) – lub zwiększenie częstotliwości ręcznych odczytów obecnie zainstalowanych urządzeń pomiarowych. 

Ponieważ sam zdalny odczyt i miesięczne rozliczanie nie będzie motywowało konsumentów w istotny sposób do racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, celowym wydaje się wdrożenie bardziej zaawansowanych układów pomiarowych, których koszt krańcowy w porównaniu do systemu AMR będzie prawdopodobnie niższy niż korzyści w skali całej gospodarki wynikające z dodatkowych funkcji. Inteligentne urządzenia pomiarowe posiadają znacznie więcej funkcji, niż urządzenia zdolne do zdalnego odczytu (AMR). Wśród nich wymienia się np.:


 • pomiar wybranych wielkości fizycznych (moc czynna, moc bierna, zużycie, długość przerw w dostawach, poziom napięcia, itp.) z zadaną częstotliwością, możliwość zapamiętywania danych (w danym okresie),

 • możliwość transmisji danych z zadaną częstotliwością,

 • możliwość wykrywania prób włamań (ingerencji) do urządzenia pomiarowego,

 • możliwość zdalnego odłączenia danego odbiorcy,

 • możliwość zmiany trybu pracy licznika (np. przełączenie w tryb licznika przedpłatowego),

 • możliwość zdalnego programowania.

Inteligentne systemy pomiarowe są zdalnie odczytywanymi licznikami, które umożliwiają automatyczne zbieranie, przechowywanie i transfer szczegółowych danych o zużyciu energii elektrycznej, paliwa oraz wody czy gazu. Eliminują potrzebę manualnej kontroli stanu liczników, a poprzez transfer danych pozwalają na bieżąco monitorować dane na temat stanu zużycia mediów. Inteligentne systemy pomiarowe spełniają następujące funkcje technologiczno-komunikacyjne:

 • zdalny odczyt zużycia prądu, ciepła, gazu oraz wody;

 • w zależności od potrzeb umożliwiają dokonywanie pomiarów dla poszczególnych pomieszczeń lub urządzeń;

 • dane o zużyciu energii z liczników wysyłane są na serwer, skąd wysyłany jest raport do dostawcy usług energetycznych na potrzeby dokonania analizy energetycznej;

 • wyświetlacze mogą być podłączone do konsumpcji energii.

Ponadto inteligentne systemy pomiarowe dają możliwość zdalnego monitorowania prac np. budowlanych, obciążenia i zużycia energii, umożliwiają zdalne odłączenie systemu oraz zastosowanie zaawansowanych systemów płatniczych.