AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-18

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld złWedług wyliczeń Instytutu Energetyki Odnawialnej już 223 tysiące Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, mikrobiogazownie czy domowe systemy fotowoltaiczne). Rynek mikroinstalacji jest dzisiaj wart 4,5 mld zł, a w 2020 r. przy realizacji zapisów rządowego planu działania w zakresie OZE może wynieść 26,5 mld zł. Inwestycje w przydomowe mikroźródła tylko do produkcji energii elektrycznej wyniosłyby 12 mld zł i dałyby 1,9 GW nowych mocy - tyle, ile największe planowane obecnie w Polsce bloki na węgiel w Elektrowni Opole, których realizacja została wstrzymana z przyczyn ekonomicznych.


Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej w Stuttgarcie (DLR) udostępnił raport pt. "[R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej". Prezentuje on możliwość kształtowania polityki energetycznej opartej o odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczną oraz związaną z nim konkurencyjną strategię inwestycyjną. Porównuje również ze sobą dwa możliwe do realizacji scenariusze wytwarzania i zaopatrzenia kraju w energię do roku 2050.


Z raportu IEO i DLR wynika, że do roku 2050 Polska może produkować 88% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr czy wykorzystywana w sposób zrównoważony (lokalny) biomasa. Według wyliczeń Instytutu realizacja scenariusza alternatywnego wymaga odejścia od energetyki korporacyjnej na rzecz energetyki rozproszonej. Nie można tego jednak dokonać bez przekształcenia modelu scentralizowanego w model rozproszonej energetyki gminnej i energetyki obywatelskiej rozsianej po całym kraju. Koncepcja ta korzystnie wpływa na koszty związane z rozwojem sieci, zmniejszając wymagane nakłady we wszystkich województwach i nie zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu.

Zgodnie z celami pakietu klimatycznego Unii Europejskiej przyjętego w 2009 r. (tzw. "3 x 20", postulującego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% i zwiększenie udziału OZE do 20% do 2020 r.) Polska ma obowiązek uzyskać 15% udział OZE w zużyciu energii do 2020 r. Według nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE przyjętego na początku 2014 r. i ustalającego cele na rok 2030 wymagany jest udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 27% jak również obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r. Pakiet stawia przed krajami członkowskimi również nowe, ambitne cele w zakresieefektywności energetycznej i wprowadzenia systemu zarządzania i wskaźników dla zapewnienia konkurencyjności i bezpiecznego systemu energetycznego. Jednym z celów trzeciego pakietu energetycznego UE jest też zainstalowanie w 80% gospodarstwach domowych tzw. inteligentnych systemów pomiaru przed rokiem 2020.


Według IEO szacunkowa liczba prosumentów dysponujących budynkami i obiektami pozwalającymi na stosowanie mikroinstalacji OZE wynosi ok. 3 mln. Do 2020 roku powstanie ok. 700 tys. nowych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a zgodnie z dyrektywą o promocji odnawialnych źródeł energii, od 2015 roku każdy nowy budynek powinien mieć przynajmniej jedną mikroinstalację OZE. Źródło danych: Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku: Synteza, Instytut Energetyki Odnawialnej, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013.