AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-16

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetykiEnergetyka odnawialna umożliwia stymulowanie rozwoju zarówno w wymiarze ekologicznym - wykorzystanie odnawialnych i naturalnych zasobów energii (wiatr, woda, słońce, ciepło ziemi, biomasa) oraz eliminacja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, której głównym źródłem jest energetyka konwencjonalna (korporacyjna) oparta na paliwach nieodnawialnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), jak i społecznym i gospodarczym.


W aspekcie gospodarczym energetyka odnawialna przyczynia się do zwiększania innowacyjności (ekotechnologie) i efektywności energetycznej oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, w tym na poziomie lokalnym. Społeczny wymiar energetyki odnawialnej jest szczególnie widoczny w przypadku energetyki odnawialnej małej skali, określanej mianem małych i mikroinstalacji OZE. Od 2013 r. te dwa ostatnie terminy mają już swoje definicje prawne (wprowadzone do Prawa energetycznego po nowelizacji z września 2013 r. w ramach tzw. małego trójpaku energetycznego, obecnie w ustawie o OZE). Energetyka OZE małej skali umożliwia wytwarzanie energii (elektrycznej, cieplnej) na własne potrzeby gospodarstwa domowego (w tym rolnego) oraz sprzedaż nadwyżek do sieci. Tego typu działanie określa się mianem prosumpcji (wyraz pochodzi z połączenia w jedno procesu produkcji i konsumpcji), a wymiarze ogólnym mianem energetyki prosumenckiej. Do równoznacznie i zamiennie stosowanych określeń należy również "energetyka obywatelska", oddające społeczny wymiar prosumpcji, polegający na zaangażowaniu obywateli (właścicieli nieruchomości) w proces wytwarzania energii oraz "energetyka rozproszona", oddające aspekt przestrzenny prosumpcji, charakteryzujący się zdecentralizowaną strukturą (a więc przeciwstawnej do scentralizowanych jednostek produkcyjnych energetyki konwencjonalnej będącej w posiadaniu dużych korporacji), korespondującą z rozproszeniem sieci osadniczej (domostw i budynków).


Energetyka obywatelska i rozproszona jest więc bliższa obywatelom, którzy mają na nią bezpośredni wpływ i są jej współtwórcami, co uzasadnia również określenie "energetyki uspołecznionej". Proces ten, choć odbywa się wymiarze ekonomicznym, ma analogiczny charakter, jak proces decentralizacji i uspołecznienia władzy, w tym wzrostu partycypacji społecznej i rozwoju demokracji bezpośredniej i lokalnej - w perspektywie trwałego i zrównoważonego rozwoju równie pożądany w aspekcie instytucjonalno-politycznym tej koncepcji.


Rozwój wymiaru społecznego (obywatelskiego) energetyki odnawialnej związany ze zjawiskiem i mechanizmem prosumpcji odbywa się równolegle do zmiany skali energetyki odnawialnej - jej zmniejszenia do mikroskali. Mimo, iż zmiana ta nie ma charakteru technologicznego, gdyż nadal wykorzystywane technologie energetyczne bazują na tych samych odnawialnych źródłach energii, to ma ona charakter jakościowy. Umożliwia bowiem powstanie i działalność nowych podmiotów energetycznych - prosumentów. W świetle regulacji prawnych nie są to przy tym podmioty zobligowane do prowadzenia działalności gospodarczej, a każdy obywatel (właściciel nieruchomości) może, w przypadku posiadania zdolności inwestycyjnej, zostać w świetle prawa prosumentem. Prosument może być osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i będącą wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż, ale – zgodnie z planem ustawodawcy – działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą.