AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-14

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

Porozumienie Burmistrzów jest inicjatywą angażującą europejskie miasta i miejscowości w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla roku 2020 poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o ponad 20%. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (tzw. SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, jak również  organizacji Dni Energii zachęcających mieszkańców do jej oszczędzania. Wsparcia sygnatariuszom Porozumienia udziela Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz tzw. Struktury Wspierające.

Zobowiązania szczegółowe Porozumienia Burmistrzów, które mają umożliwić osiągnięcie tego celu, obejmują :

 • sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;

 • opracowanie i przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy oraz przesłanie do Biura Porozumienia Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) w ciągu roku od dnia podpisania Porozumienia;

 • regularne sporządzanie - co 2 lata począwszy od dnia przedłożenia SEAP - raportów informujących o postępach we wdrażaniu planu oraz osiągniętych do tej pory rezultatach;

 • promowanie działań podejmowanych w związku z przystąpieniem do Porozumienia i angażowanie w nie mieszkańców oraz lokalnych interesariuszy, w tym regularna organizacja Lokalnych Dni Energii; 

 • promowanie Porozumienia Burmistrzów, w szczególności poprzez zachęcanie innych miast i gmin do przystąpienia do Porozumienia oraz udział w najważniejszych wydarzeniach organizowanych w związku z Porozumieniem i warsztatach tematycznych.

Jeżeli zainteresowanym władzom lokalnym brakuje umiejętności i/lub zasobów, by przygotować i wdrożyć SEAP, mogą one uzyskać wsparcie ze strony organizacji dysponujących takim potencjałem, zwanych Strukturami Wspierającymi. Listę istniejących Struktur Wspierających można znaleźć na stronie internetowej Porozumienia Burmistrzów.

Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów oferuje szereg możliwości:

 • złożenia publicznej deklaracji  przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej w zakresie redukcji emisji  CO2,

 • stworzenia lub wzmocnienia dynamiki redukcji emisji CO2 na swoim terenie,

 • skorzystania z doświadczeń innych miast i miejscowości przodujących w działaniach na rzecz ochrony klimatu,

 • podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami z innymi,

 • rozsławienie swojej miejscowości jako pioniera w dziedzinie ochrony klimatu,

 • zaprezentowania swoich osiągnięć na stronie internetowej Porozumienia.

Więcej informacji: www.porozumienieburmistrzow.eu