AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-11

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.


W zakres planu SEAP wchodzą zazwyczaj budynki, wyposażenie/urządzenia oraz transport miejski, jak również działania w obszarze lokalnej produkcji energii elektrycznej z OZE. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (jak planowanie przestrzenne), popierać na rynkach produkty i usługi efektywne energetycznie (zamówienia publiczne) oraz zachęcać do zmiany przyzwyczajeń użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami).


Opracowanie SEAP stanowi tylko jeden krok w całym procesie i nie powinno być postrzegane jako cel sam w sobie, ale raczej jako narzędzie pozwalające:

 • nakreślić, jak dana miejscowość (gmina, miasto, region) będzie wyglądało w przyszłości w kategoriach produkcji (wytwarzania) i wykorzystania energii, polityki klimatycznej i mobilności;

 • przekazać informacje nt. Planu i dzielić się nimi z interesariuszami;

 • przełożyć wizję na praktyczne działania, wyznaczając dla każdego z nich ostateczny termin i budżet;

 • odwoływać się do zawartych w nim informacji podczas procesu wdrażania i monitorowania.

Korzyści, które może przynieść władzom lokalnym wdrożenie Planu działań na rzecz zrównoważonej

energii (SEAP), obejmują:

 • włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również miasto;

 • zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami;

 • zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji; oraz poprawę wizerunku;

 • poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię;

 • zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych związanych z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów;

 • dostęp do krajowych i europejskich funduszy;

 • poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki ograniczeniu natężenia ruchu, poprawie jakości powietrza);

 • zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia energii i jej lokalną produkcję (prosumpcja);

 • zwiększenie niezależności energetycznej gminy w długim okresie;

 • możliwe synergie z innymi istniejącymi zobowiązaniami i politykami.

Więcej informacji nt. SEAP zawiera Poradnik pt. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP dostępny jest na stronie http://www.pnec.org.pl/pl/publikacje/poradniki.