AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Gospodarka niskoemisyjna w gminie

Główne branże gospodarcze odpowiedzialne za emisyjność to: energetyka, transport, budownictwo i gospodarka odpadami.

2015-09-28
Emisyjne miasta

Miasta odpowiadają obecnie za 70 procent globalnego zużycia energii oraz za 40-50 procent emisji gazów cieplarnianych na całym świecie.

2015-09-25
Redukcja emisji o 60 procent - za 35 lat.

Wg. UNEP przejście na nowoczesne, lokalne systemy energetyczne może przyczynić się do osiągnięcia wymaganych redukcji emisji z sektora energetycznego rzędu 60 procent do 2050 r.

2015-09-23
PGN

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej będą niezbędne dla pozyskania środków z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020.

2015-09-21
Pomiar zrównoważenia energetycznego - inteligentne liczniki i AMI

Jednym z głównych elementów funkcjonowania ISE jest inteligentny system pomiarowy AMI – system pozwalający na pomiar, gromadzenie i analizę zużycia energii, składający się z liczników energii i mediów komunikacyjnych.

2015-09-18
Świetlana przyszłość mikroinstalacji

Rynek mikroinstalacji OZE może wynieść w 2020 r. 26,5 mld zł

2015-09-16
Ekospołeczny wymiar energetyki

Mikroinstalacje energetyki rozproszonej umożliwiają uspołecznienie energetyki

2015-09-14
Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów - to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach.

2015-09-11
SEAP - energetyczne korzyści

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej.

2015-09-09
Plan zrównoważonej energii

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

AKTUALNOŚCI
2015-09-09

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii to kluczowy dokument pokazujący, w jaki sposób samorząd lokalny zamierza do 2020 r. realizować swoje zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego UE.


Choć plan działań SEAP dotyczy głównie samorządów lokalnych, które przystąpiły do inicjatywy Porozumienie Burmistrzów, zarówno jego cele, zakres odniesienia i sposób opracowywania mogą w znaczący sposób ułatwić ekorozwojowe (zrównoważone) planowanie energetyczne i realizację działań jednostki samorządowej na rzecz zwiększania efektywności energetycznej, wdrażania inteligentnych i ekoinnowacyjnych rozwiązań do lokalnego systemu zarządzania energią oraz podejmowania skutecznych działań na rzecz zmniejszania emisji lokalnej gospodarki i aktywności społecznej.


SEAP (Sustainable Energy Action Plan) bazuje zasadniczo na inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (CO2) na danym obszarze terytorialnym w celu określenia priorytetowych obszarów działań jednostki samorządowej oraz możliwości osiągnięcia przyjętych celów w zakresie jego redukcji. Ponadto definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie. SEAP koncentruje się więc na środkach służących redukcji emisji CO2 oraz końcowego zużycia energii przez odbiorcę.


SEAP powinien uwzględniać działania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Należy przy tym pamiętać, że od samorządu oczekuje się, że będzie przykładem dla innych i w związku z tym zastosuje wyjątkowe środki redukcji emisji w budynkach i obiektach komunalnych, czy też w odniesieniu do własnej floty pojazdów.


Instruktywne wytyczne i informacje w tym zakresie zawiera praktyczny poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP opracowany przez Komisję Europejską i wydany w Polsce (2012) przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités".